شیوه های وصول چک برگشتی

دادگاه صالح چک کیفری چک برگشتی وکیل بندرعباس 98 قانون جدید چک 97 pdf دانلود قانون جدید چک 97 ۹۹ 99 نحوه وصول چک برگشتی

مطالبه چک حقوقی و چک کیفری
مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

شیوه های وصول چک برگشتی

فلسفه به وجود آمدن چک ، پرداخت هایی بود که به جای پول نقد صورت می گرفت . امروزه چک از این فلسفه به طور کلی دور مانده است و اغلب چک ها دیگر روز نیستند و تاریخ صدور و پرداخت آنها متفاوت است . این تفاوت منجر شده است که اختلافاتی در این خصوص به وجود بیاید که چک برگشتی نتیجه همین اختلاف است . به همین دلیل در قانون شیوه هایی برای وصول چک برگشتی پیش بینی شده است که از طریق آنها دارنده چک می تواند چک پرداخت نشده یا برگشتی خود را وصول کند . از این رو در این مقاله به بررسی شیوه وصول چک برگشتی از قبیل وصول چک از طریق کیفری ، وصول چک از طریق حقوقی و وصول چک از طریق اداره ثبت می پردازیم .

وصول چک از طریق کیفری
یکی از شیوه های وصول چک ، وصول آن به شیوه کیفری است که از طریق دادگاه کیفری صورت می گیرد . در وصول چک به شیوه کیفری ، دارنده چک باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک ، آن را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند . اگر دارنده در این مدت گواهی را دریافت نکند ، دیگر نمی تواند چک را از طریق کیفری وصول کند . بعد از این دارنده چک باید به دادگاه کیفری صالح رفته و با پیوست گواهی عدم پرداخت از صادر کننده چک شکایت کند . شکایت کیفری از چک برگشتی را تنها می توان به طرفیت صادر کننده چک مطرح کرد و نه علیه ضامن و ظهر نویس چک . هم چنین توجه کنید که برخی از چک ها قابلیت وصول به شیوه کیفری را ندارند .

مطلب پیشنهادی ⬅  شکایت از چک برگشتی و چک بی محل

وصول چک از طریق اداره ثبت
چک یک سند لازم الاجرا است . سند لازم الاجرا یعنی سندی که اطراف آن موظف به اجرای آن هستند . به همین دلیل در صورتی که صادر کننده چک با عدم پرداخت آن ، به تعهد خود عمل نکند ، دارنده می تواند از طریق شکایت در اداره ثبت ، نسبت به وصول آن اقدام کند . وصول چک از طریق اداره ثبت دارای همان محدودیت شکایت کیفری از چک است به این ترتیب که تنها نسبت به صادر کننده امکان پذیر است و نه ضامن و ظهر نویس چک . البته در این شیوه وصول چک ، دارنده چک باید تشریفات به خصوصی را رعایت کند .

وصول چک از طریق حقوقی
وصول چک از طریق حقوقی ، شیوه ای است که دارنده در هرشصورت می تواند به آن استناد کند . برای وصول چک به شیوه حقوقی دارنده باید به دادگاه حقوقی صالح مراجع کند و با تقدیم دادخواست به دادگاه ، تقاضای رسیدگی کند .