سهم الارث فرزندخوانده

 

آیا فرزند خوانده ارث می برد؟

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

درحالتی که کودکی به فرزندی پذیرفته می شود، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۴ پاره ای از حقوق و تکالیف خانواده نسبی را برای خانواده بدون سرپرست مقرر داشته است، چندان که می توان گفت کودک فرزندخوانده از جهت حضانت و ولایت و انفاق در حکم فرزند خانواده است. ماده ۲ به صراحت فرزندخواندگی را از موجبات ارث نمی داند. پس نه فرزندخوانده از زن و شوهر ارث می برد نه آنان در زمره وارثان فرزندخوانده درمی آیند.

وضعیت ارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی درصورتی نسب طبیعی را مشروع می سازد که از نطفه شوهر باشد یا ندانسته انجام شود ولی اگر به عمد و میان دو بیگانه انجام پذیرد درحکم رابطه جنسی میان دو بیگانه است و نباید آن را از موجبات ارث شمرد.

 

 

 

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس