سازمان مالکیت معنوی کجاست ؟

سازمان مالکیت معنوی کجاست

مالکیت معنوی یا مالکیت فکری به حقوقی گفته می شود که صاحب آن حق می تواند از فعالیت فکری و ابتکاری اش استفاده کند . مالکیت معنوی ، مالکیت نسبت به یک شی نیست بلکه مالکیت نسبت به یک اثر هنری ، یک اختراع ، یک نوشته یا مالکیت نسبت به حق کسب و پیشه و یا علائم تجاری در زمره مالکیت معنوی قرار می گیرد . در راستای اهمیتی که مالکیت معنوی دارد ، قواعد و مقرراتی برای احترام به این حقوق ایجاد شد . امروزه مالکیت معنوی نقش بسیار تعیین کننده ای در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و سرمایه گذاری دارد . این حقوق نیاز به حمایت و رسیدگی داشت . از این رو برای سامان دادن به حقوق مالکیت معنوی افراد ، سازمانی به سازمان مالکیت معنوی ایجاد شد . از این رو در این مقاله به بررسی وظایف سازمان مالکیت معنوی ، اهداف سازمان مالکیت معنوی و آدرس سازمان مالکیت معنوی می پردازیم .

وظایف سازمان مالکیت معنوی
سازمان مالکیت معنوی که تحت تاثیر سازمان جهانی مالکیت معنوی در ایران ایجاد شده است ، دارای وظایفی در راستای اهداف جهانی حمایت از مالکیت معنوی است . از این رو وظایف سازمان مالکیت معنوی از قرار زیر است :

1- ارتقاء توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه
2- انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس، اتحادیه های ویـــژه ای که در رابطه با این اتحادیه تأسیس شده اند و اتحاديه برن
3- قبول یا شرکت در اجــــرای هرگونه موافقت نامه بین المللی که به منظور بالابردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد
4- تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حقوق مالکیت معنوی
5- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهــان کمک های حقوقی – فنی در زمینه مالکیت معنوی می باشند
6- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج به دست آمده
7- حمایت از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت معنوی را تسهیل کند و درصورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن
8- انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر

اهداف سازمان مالکیت معنوی
هدف اصلی از تشکیل سازمان مالکیت معنوی پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی در همه جهان از طریق همکاری با سایر کشورهاست . البته برای حمایت گسترده تر از این صنعت باید به روابط میان اتحادیه ها و سازمان های چند ملیتی و بین المللی نیز توجه کرد .

آدرس سازمان مالکیت معنوی
​آدرس مرکز مالکیت معنوی :
میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام ، خیابان فیاض بخش ، جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساختمان قدیم بانک ملت