آدرس شعبات سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان

1
شعبه اول دادگاه نظامي يك استان هرمزگان
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
2
شعبه دوم دادگاه نظامي دو استان هرمزگان
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
3
شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان هرمزگان
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
4
شعبه سوم دادگاه نظامي دو استان هرمزگان
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
5
شعبه چهارم دادگاه نظامي دو استان هرمزگان مستقر درناحيه بندرلنگه
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
استان هرمزگان – بندر لنگه
6
شعبه اول دادگاه نظامي دو استان هرمزگان
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
7
شعبه دادستاني دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
8
شعبه معاون دادستان دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
9
شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
10
شعبه دوم بازپرسي دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
11
شعبه سوم بازپرسي دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
12
شعبه اول دادياري دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
13
شعبه دوم دادياري دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
14
شعبه سوم دادياري دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
15
شعبه چهارم دادياري دادسراي نظامي استان هرمزگان
دادسراي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
16
شعبه معاون دادستان و سرپرست دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
بندرلنگه
17
شعبه دادگاه نظامي يك مستقر در ناحيه بندرلنگه
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرلنگه
18
شعبه اول بازپرسي دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
بندرلنگه
19
شعبه اول دادياري دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
بندرلنگه
20
شعبه دوم دادياري دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
دادسراي نظامي ناحيه بندرلنگه
بندرلنگه

21
شعبه دادگاه تجديدنظر نظامي استان هرمزگان
دادگاههاي تجديدنظر نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
22
شعبه معاون قضايي سازمان قضايي استان هرمزگان
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان21
شعبه دادگاه تجديدنظر نظامي استان هرمزگان
دادگاههاي تجديدنظر نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان
22
شعبه معاون قضايي سازمان قضايي استان هرمزگان
دادگاههاي نظامي استان هرمزگان
بندرعباس – بلوار امام خميني – سازمان قضايي نيروهاي مسلح هرمزگان