زمان تشخیص آخرین رابطه جنسی در پزشک قانونی مشخص میباشد؟

تشخیص زمان آخرین رابطه مرد پزشک قانونی تشخیص رابطه نامشروع پزشک قانونی نحوه تشخیص دخول پزشکی قانونی وکیل بندرعباس

پزشک قانونی پس از گذشت چه مدتی از آخرین رابطه جنسی دیگر قادر به تشخیص زمان آخرین رابطه نیست؟

روز و زمان دقیق مشخص نمیشود . معمولا رابطه یک ماه اخیر قابل تشخیص بوده ماه اخیر بوده. با گذشت یک ماه از رابطه دیگر نمی توانند تشخیص دهند رابطه مربوط به اخیرا بوده یا سال ها و ماه های قبل.

مطلب پیشنهادی ⬅  قانون ازدواج دختر باکره و بررسی شرط رضایت پدر