دیه کوری چشم و کاهش بینایی

دیه کوری چشم و کاهش بینایی

دیه از دسته ی مجازات های اصلی یعنی مجازات حدی ، قصاص ، مجازات تعزیری و در آخر مجازات دیه است . دیه زمانی اعمال می شود که سایر مجازات های اصلی به هر دلیلی اعمال نشوند . دیه باید توسط مرتکب جنایت در مهلت مقرر پرداخت دیه ، به قربانی داده شود . در صورتی که کسی که مسئول پرداخت دیه است از انجام این کار سر باز بزند ، می توان از او بابت امتناع از پرداخت دیه طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی شکایت کرد . دیه به دو دسته دیه قتل نفس و دیه جراحات اعضای بدن مثل دیه بینی ، دیه دندان ، دیه شکستن گردن ، دیه از بین بردن چشم و … تقسیم می شود . در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن بینایی چشم سالم ، دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد و دیه کاهش بینی می پردازیم . آنچه در این مقاله به عنوان مبلغ دیه ذکر شده است بر اساس مبلغ دیه سال 97 است .

” دیه کوری چشم در مواد 689 تا 692 قانون مجازات اسلامی “

دیه از بین بردن بینایی چشم سالم
کسی که بینایی دیگری را از او سلب کند مرتکب جرم شده است و باید طبق قانون مجازات شود . مجازات دیه از بین بردن بینایی چشم سالم به دو دسته تقسیم می شود :
دیه از بین بردن بینایی هر دو چشم سالم : دیه یک انسان کامل یعنی 231 میلیون تومان است .
دیه از بین بردن بینایی یک چشم : نصف دیه کامل یعنی 115 میلیون و 500 هزار تومان است .
درباره دیه کور کردن چشم باید این نکته را در نظر داشت که در این باره آنچه مد نظر است چشمی است که بینایی دارد هرچند میزان بینایی آن متفاوت باشد یا اینکه چشم دارای شب کوری یا انحراف باشد .

دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد
بعضی از افراد تنها دارای یک چشم بینا هستند . در قانون مجازات اسلامی ماده  691 دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد ، مشخص شده است . طبق این ماده دیه یک چشم بینا در دو حالت در نظر گرفته می شود :

مطلب پیشنهادی ⬅  دیه ی کبودی زیر چشم و صورت چقدر خواهد بود؟

اگر علت نابینایی چشم دیگر ، نابینایی مادرزادی بوده و یا در اثر دلیلی غیر جنایی از بین رفته باشد : دیه چشم بینا ، دیه کامل یعنی 231 میلیون تومان است .
اما اگر چشم دیگر به علت قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته از دست رفته باشد : دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل یعنی 115 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود .

” دیه نابینایی دو چشم سالم ، دیه کامل است “

دیه کاهش بینی
گاهی عملی باعث کاهش بینایی می شود و موجب می شود لکه دائمی ای در چشم به وجود بیاید که مانع بینایی قسمتی از چشم شود . دیه کاهش بینایی به دو صورت تعیین می شود :

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که نابینا شده است ممکن باشد ، به همان نسبت دیه دارد .

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که بینایی خود را از دست داده است ممکن نباشد ، ارش در نظر گرفته خواهد شد . ارش مبلغی است که قاضی با توجه به نظر کارشناس درباره میزان ورود صدمه مشخص می کند .

نکته مهمی که در دیه چشم باید به آن توجه کرد این است که اگر از بین رفتن بینایی بخاطر از حدقه در آوردن چشم باشد ، تنها دیه بیرون آوردن چشم برای آن خواهد بود ولی اگر دیه نابینایی بخاطر صدمه ی دیگری مثل ضربه زدن به سر باشد که باعث شود بینایی نیز از بین برود یا کاهش یابد ، برای هر کدام از این اعمال ( ضربه زدن به سر و نابینایی یا کاهش بینایی ) به طور جداگانه دیه محاسبه خواهد شد .