دیه پاره شدن پرده گوش

دیه پاره شدن پرده گوش

پرده گوش ، پرده صُماخ یا پرده تَبیره ، پرده نازکی است که گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند . وقتی امواج صوتی وارد گوش می شوند ، پرده گوش به ارتعاش در می آید و بعد از عبور از آن وارد گوش داخلی می شود که این پرده نازک از حساسیت بالایی برخوردار است و نیاز به مراقبت دارد .

بر اساس قانون ، صدمه عمدی و غیر عمدی به پرده گوش مجازات دارد و در صورتی که امکان اعمال قصاص نباشد ، مرتکب جرم با توجه به حکم قاضی باید دیه پرداخت کند و مسئول پرداخت دیه باید مقدار دیه تعیین شده در حکم قاضی را بپردازد ؛ در غیر این صورت می توان از مسئول پرداخت دیه با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی شکایت کرد . به همین مناسبت در این مقاله به بررسی دیه پارگی پرده گوش و دیه پارگی پرده گوش با از بین رفتن شنوایی می پردازیم .

” پاره کردن پرده گوش ، موجب ارش است “

دیه پارگی پرده گوش
در صورتی که پرده گوش بر اثر ضربه ، حادثه و یا جنایتی از بین برود ، می توان از مرتکب عمل دیه دریافت کرد . دیه پارگی پرده گوش در ماده 605 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . در این ماده آمده است که :

” پاره کردن پرده گوش ، موجب ارش است … “. با این توضیح که ارش ، مقدار دیه ای است که در قانون مشخص نشده است بلکه قاضی مقدار آن را با توجه به نظر پزشکی قانونی مشخص می کند . بنابراین طبق این ماده دیه پاره شدن پرده گوش توسط قاضی در هر مورد ، به طور اختصاصی تعیین خواهد شد .

دیه پارگی پرده گوش با از بین رفتن شنوایی
پارگی پرده گوش ممکن است گاهی باعث از بین رفتن شنوایی فرد آسیب دیده نیز بشود . در صورتی که پارگی پرده گوش همراه با از بین رفتن شنوایی فرد باشد ، دیه پارگی پرده گوش به صورت جداگانه و دیه ناشنوایی به صورت جداگانه در نظر گرفته خواهد شد و مرتکب ملزم خواهد بود هر دوی این دیه ها را به قربانی بپردازد .

مطلب پیشنهادی ⬅  دیه خراشیدگی صورت و بدن