دیه مو سر و ریش چقدر است؟

دیه مو سر و ریش چقدر است؟

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

موی سر یکی از اعضای بدن می باشد که در مانند سایر اعضاء، چنانچه آسیب ببیند مستحق دیه خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی، برای کندن موی سر دو حالت را تصور کرده و برای هرکدام دیه جداگانه ای تعیین نموده است.

نخست حالتیست که موی سر، کنده شود به گونه ای که دیگر نروید و حالت دوم، چنانچه موی سر به گونه ای کنده شود که مجددا بروید. همچنین ممکن است به طور کامل کنده شود و یا به صورت جزیی. که هرکدام از این موارد دیه خاص خود را دارد.در ادامه هرکدام از این دو حالت را بررسی می کنیم و همچنین دیه زن و مرد را نیز به طور جداگانه بررسی می نماییم.

در این مطلب می‌خوانید:

دیه کندن موی زن مطابق قانون مجازات اسلامی

در خصوص دیه موی سر زن باید موارد زیر را تفکیک نمود:

 • الف) کندن موی سر کامل زن، چنانچه دیگر نروید: مستحق دیه کامل می باشد.
 • ب) کندن کامل موی سر زن چنانچه دوباره بروید: مستحق مهرالمثل می باشد.
  مهرالمثل، یک نوع مهریه است که میزان آن برحسب وضعیت و شان اجتماعی و زیبایی و تحصیلی و… او تعیین می شود. ( ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی)
 • ج) از بین بردن بخشی از موی سر زن، چنانچه دیگر نروید: به همان مقداری که کنده شده از دیه کامل کم می شود.
 • د) دیه از بین بردن بخشی از موی سر زن چنانچه دوباره بروید: به همان نسبت، از مهرالمثل کم می شود.

نکته) در تعیین دیه موی سر، فرقی میان موی کم پشت و پرپشت وجود ندارد و دیه در هر دو صورت، به همان میزانی است که بیان شد.
نکته) در خصوص مهرالمثل، چنانچه میزان آن پس از محاسبه، بیشتر از دیه کامل شود، همان دیه کامل پرداخت می شود.
نکته) تشخیص این مساله که آیا مو دوباره می روید یا خیر نظر با کارشناس رسمی دادگستری می باشد . چنانچه نظر کارشناس بر این باشد که موی سر دیگر نمی روید میبایست دیه پرداخت شود . حال در صورتیکه پس از مدتی خلاف نظر کارشناس اثبات شود و مو دوباره بروید میبایست مقدار اضافی بر ارش پرداخت شود.

کندن موی سر زن با رضایت او

بنابر ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخص به کندن موی سر خود رضایت داده باشد و همچنین در مواردی که بنا به تشخیص پزشک ضرورت دارد، دیه یا ارش تعلق نمی گیرد.

مطلب پیشنهادی ⬅  خیار مجلس به چه معناست؟

دیه موی سر مرد مطابق قانون مجازات اسلامی

در ارتباط با دیه موی سر مرد نیز میبایست، این موارد را تفکیک نمود:

 • الف) دیه از بین بردن موی سر مرد، چنانچه دیگر نروید: یک دیه انسان کامل می باشد.
 • ب) دیه از بین بردن موی سر مرد چنانچه دوباره بروید: مستحق ارش می باشد.
  ( ارش نوعی دیه است که تعیین میزان آن با قاضی و پس از جلب نظر کارشناس می باشد)
 • ج) دیه از بین بردن قسمتی از موی سر مرد، چنانچه دیگر نروید: به همان میزان، برحسب دیه کامل محاسبه می شود.
 • د) دیه از بین بردن بخشی از موی سر مرد، در صورتیکه دوباره بروید: به همان میزان از ارش، کم می شود.

نکاتی که در ارتباط با موی سر زن بیان کردیم، از جمله عدم تفاوت در کم پشت بودن و پرپشت بودن و رضایت و … در خصوص موی سر مرد نیز جاریست.

کندن موی سر مرد با رضایت او

 

بنابر ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخص به کندن موی سر خود رضایت داده باشد و همچنین در مواردی که بنا به تشخیص پزشک ضرورت دارد، دیه یا ارش تعلق نمی گیرد.

دیه از بین بردن ریش مرد


از بین بردن کامل ریش مرد
چنانچه به گونه ای باشد که دیگر نروید، منجر به دیه کامل می باشد ولی چنانچه دوباره بروید یک سوم دیه کامل ثابت می شود.


 


از بین بردن قسمتی از ریش مرد نیز چنانچه دیگر نروید به همان نسبت از دیه کامل محاسبه می شود و در صورتیکه دوباره بروید، به همان میزان از یک سوم دیه کامل کسر می شود. ( ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی)

دیه روییدن مو زن یا مرد با عیب و نقص

به موجب ۵۸۵ چنانچه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مثل اینکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید اَرش ثابت می شود. میزان ارش نیز در خصوص ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در موی سر مرد باید بیشتر از میزان ارشی باشد که در صورت روییدن بدون عیب تعیین می شد. درارتباط با موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا یک سوم دیه یا مهرالمثل حسب مورد، باید ارش دیگری نیز بابت عیب حاصله پرداخت شود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس