دیه دندان مصوبه 99 دیه دندان عقل، شیری و…

دیه دندان مصوبه 99 دیه دندان عقل، شیری و…

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

دیه یکی از انواع مجازات های اصلی است که برای جنایات غیر عمدی و یا عمدی در مواردی که قصاص ندارد وضع شده است. در قانون ما دیه در موارد مختلفی به کار رفته است. یکی از موارد پرکاربرد دیه دندان می باشد که به دلیل پیچیده بودن محاسبه آن، قابل بحث است.
در قانون مجازات اسلامی، بنابر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، قاعده کلی در خصوص دیه دندان این می باشدکه مجموع دندانهای ۲۸ گانه دیه یک انسان کامل را دارند و دیه هر کدام از دندانهای جلو که مجموعاً ۱۲ عدد میباشد من جمله دندان های نیش، پیش و چهار تایی یک بیستم دیه کامل و دیه هرکدام از دندان های عقب که مجموعاً ۱۶ عدد هستند از جمله دندان های آسیاب، یک چهلم دیه کامل می باشد اما طبق ماده ۶۱۸ چنانچه تعداد دندان های اصلی دائمی از ۲۸ عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کسر می شود خواه این کمتر بودن، مادرزادی یا در اثر بیماری باشد.
در خصوص دیه دندان پرسش های زیادی مطرح است از جمله اینکه دیه دندان های شیری چقدراست، دیه دندان های ناقص یا دندان های اضافه و …
 

مقدار دیه دندان در سال ۹۸

همانطور که بیان شد، دیه دندان ها برحسب دیه کامل انسان محاسبه می گردد به نحوی که دیه مجموع بیست و هشت دندان، یک دیه کامل می باشد.
نرخ دیه کامل در سال ۹۸ نیز، ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان در ماه های غیرحرام برای مرد و برای زن نیز، نصف این مقدار میباشد.
بنابراین شخصی که در اثر حادثه ای از جمه تصادف، خطای پزشکی و یا هر علت دیگر مجموع دندان های خود را از دست بدهد یک دیه کامل به او تعلق می گیرد. ولی چنانچه فقط یکی از دندان های جلویی خود را مثلا دندان نیش خود را ازدست دهد، یک بیستم دیه کامل یعنی معادل ۱۳۵۰۰۰۰۰ میلیون تومان دیه به او تعلق خواهد گرفت.


 


به همین ترتیب درصورتی که شخصی یکی از دندان های عقبی خود از جمله آسیابش را از دست دهد، مستحق یک چهلم دیه کامل که معادل ۶۷۰۰۰۰۰ میلیون تومان می باشد.
نکته) در تعیین میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگونی دارند وجود ندارد.
نکته) با کنده شدن دندان دایمی، دیه همان دندان ثابت می شود هرچند دوباره به جای آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییذه شده را دوباره بکند، میبایست دیه کامل همان دندان را بپردازد.
نکته) اگر به جای دندان کنده شده، دندان دیگری بروید و مثل دندان اصلی دارای حس و حیات باشد، کندن آن، دیه همان دندان را دارد ولی چنانچه دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب مسوولیت مالی است.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  دیه ی کبودی زیر چشم و صورت چقدر خواهد بود؟

دیه تغییر رنگ دندان چقدر است؟

چنانچه دندانی تغییر رنگ دهد بدون آنکه سیاه شود یا کارآیی اش را از دست بدهد، ارش به او تعلق می گیرد. ( ارش دیه ایست که در قانون تعیین نشده و توسط قاضی پس از جلب نظر کارشناس تعیین می شود) و چنانچه بعد از آن، شخص دیگری همان دندان را از جا بکند، باید دیه کامل همان دندان را پرداخت کند.

همچنین بنابرماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه دندانی در اثر جنایت، سیاه شود ولی کنده نشود دیه آن دو سوم دیه همان دندان میباشد.

دیه کندن دندان شیری چقدر است؟

بنابر ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، دیه کندن دندان شیری، یک صدم دیه کامل می باشد، مگر آنکه کندن آن موجب شود دندان دایمی دیگر نروید که در این مورد باید دیه کامل دندان دائمی ثابت می شود.
نکته) معیوب کردن، شکستن و شکافتن دندان شیری موجب ارش خواهد بود.

میزان دیه دندان اضافی

بنابر ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، دندان های اضافی تحت هر نامی به عنوان مثال دندان عقل یا … کندن آنها هیچگونه دیه یا ارشی ندارد مگر آنکه در کندن آنها نقصی ایجاد شود که در اینجا ارش تعلق می گیرد.
چنانچه تردید وجود داشته باشد که دندان کنده شده، اصلی میباشد یا اضافی و با جلب نظر کارشناس نیز تعیین نشود، از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت خواهد شد.

نکته) چنانچه تعداد دندان های اصلی از بیست و هشت عدد کمتر باشد، به همان میزان از دیه کامل کاسته می شود. خواه این کمتر بودن مادر زادی باشد یا در اثر عارضه ای کمتر شده باشد. (ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی)

دیه لق کردن و شکستن دندان چقدر است؟

بنابر ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی، به وجود آوردن ترک بر دندان یا لق کردن آن، چنانچه به منزله از بین بردن آن باشد به گونه ای که کارکرد و منفعتش را از دست بدهد و قابل ترمیم هم نباشد، موجب پرداخت دیه کامل همان دندان خواهد بود و در غیر اینصورت یعنی چنانچه به منزله از بین رفتن آن نباشد، ارش ثابت می شود.

کندن دندان لق یا ترک خورده که هنوز کارآیی و منفعتش را از دست نداده، موجب دیه همان دندان و در غیر اینصورت موجب ارش خواهد بود.
شکستن آن میزان از دندان که نمایان می باشد بدون آنکه از ریشه کنده شود، دیه همان دندان را دارد و چنانچه شخصی پس از شکستن دندان مزبور، ریشه اش را نیز بکند، ارش تعلق میگیرد.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس