دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد

سایت دادگاه خانواده دادگاه خانواده چیست شرایط قاضی دادگاه خانواده دادگاه خانواده مشاوره رایگان دادگاه خانواده آدرس جدید دادگاه خانواده -وکیل بندرعباس

دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد
دادگاه خانواده

دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد

به موجب « قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی » ، در سال 1376 تعدادی از دادگاههای عمومی حقوقی به تشکیل دادگاههایی تحت عنوان « دادگاه خانواده » اختصاص یافت که دادگاه خانواده ، ساختار و آیین دادرسی بر اساس این قانون مشخص شده اند . فلسفه تصویب این قانون و تشکیل چنین دادگاههایی این بود که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند ، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند . موارد صلاحیت دادگاه خانواده در حال حاضر در قانون حمایت خانواده مشخص شده اند . بنابراین ، در این مقاله دادگاه خانواده و موارد صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم .

دادگاه خانواده
اصل بر این است که تمامی دعاوی حقوقی در دادگاههای عمومی دادگستری اقامه شوند . اما برخی موضوعات به علت تخصصی بودن یا اهمیت موضوعی آن اقتضا دارند که در دادگاه های اختصاصی با ساختار و قضات متفاوت مورد رسیدگی قرار بگیرد . یکی از این موارد ، دادگاه خانواده است که صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را دارد . موارد صلاحیت دادگاه خانواده نیز به موجب قانون حمایت خانواده مشخص و معین شده اند . بنابراین ، دادگاه خانواده صرفا می تواند به اموری که در صلاحیتش است رسیدگی نماید ؛ نه بیشتر و نه کمتر . موارد صلاحیت دادگاه خانواده را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم .

موارد صلاحیت دادگاه خانواده
ماده چهارم قانون حمایت خانواده مصوب 1392 به صلاحیت دادگاه خانواده پرداخته است که بر این اساس ، صلاحیت دادگاه خانواده را می توان شامل موارد زیر دانست :
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح
3- شروط ضمن عقد نکاح
4- ازدواج مجدد
5- جهیزیه
6- مهریه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8- تمکین و نشوز
9- طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن
10- حضانت و ملاقات طفل
11- نسب
12- رشد ، حجر و رفع آن
13- ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14- نفقه اقارب
15- امور راجع به غایب مفقودالاثر
16- سرپرستی کودکان بی سرپرست
17- اهدای جنین
18-تغییر جنسیت
با توجه به موارد مذکور ، بنظر می رسد که صلاحیت دادگاه خانواده محدود به موارد مذکور باشد ؛ فلذا دادگاه خانواده به سایر دعاوی خارج از صلاحیت خود رسیدگی نمی کند . از سوی دیگر ، در صورتی که دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده باشد نیز دادگاه عمومی بایستی با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کند .

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه