آدرس دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان

 

آدرس شعب دادگاه های تجديدنظر استان هرمزگان

 

1 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
2 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
3 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
4 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
5 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
6 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
7 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389
8 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مجتمع دادگاههاي تجديدنظر استان هرمزگان استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء) – دادگستري كل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 كدپستي: 7916675389

وکیل تجدید نظر بندرعباس _ هرمزگان