دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی نحوه اجرای حکم الزام شهرداری به صدور صورتمجلس تفکیکی انتقال سند ملک- وکیل بندرعباس آپارتمان خرید خانه

دادخواست چیست ؟ نحوه تنظیم و انواع دادخواست
نحوه تنظیم و انواع دادخواست

 

دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

مالکیت یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد در جامعه است که به موجب قانون باید به رسمیت شناخته شود . در واقع مالکیت یعنی حقی که انسان بر روی شی دارد و به موجب مالک بودن می تواند در آن تصرف کند و حق استفاده ، بهره برداری و انتقال مال را دارد . بر همین اساس فردی که ملکی را خریداری کرده است می تواند هر گونه تصرفی در آن کند و به دلیل آن که علی الاصول سند هر شی بیانگر مالکیت هر فرد بر شی است نیاز است که افراد بعد از معاملات با خرید هر شی از جمله ملک یا خودرو و غیره سند آن را به خریدار انتقال دهند . به عبارت دیگر اگر فرد از سازنده خانه را می خرد سازنده باید پروسه پایان کار ، تفکیک و تنظیم سند رسمی را انجام و انتقال دهد و یا اگر از شخصی دیگری می خرد آن فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است . چنانچه فروشنده یا مالک سابق بعد از انعقاد قرارداد و دریافت وجه از این امر خودداری نماید مالک فعلی یا خریدار می تواند با مراجعه به مراجع قضایی و تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام فروشنده و خوانده را از دادگاه بخواهد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

تنظیم و نوشتن دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه نوشتن و تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : . . . ( مشخصات خریدار )

خوانده : . . . ( مشخصات فروشنده )

وکیل یا نماینده قانونی : . . . . . ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

مطلب پیشنهادی ⬅  دادخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای صدور دستور موقت ، صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک هر یک مقوم بر . . . ریال و انتقال رسمی مورد معامله ( از جهت تمبر مقوم به . . . ریال ) و خسارات دادرسی )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – دلیل مالکیت  2 – قرارداد 3 – استعلام ثبتی 4 – استعلام از دفترخانه 5 – اظهارنامه

شرح دادخواست :

سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند :

1 – به حکایت قرارداد تقدیمی خوانده دعوی تمامی حقوق مالکانه خود نسبت به یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی . . . فرعی از . . . اصلی بخش . . . شهرستان . . . را به اینجانب خواهان فروخته و مورد معامله را تحویل داده است .

2 – ثمن معامله مبلغ . . . ریال تعیین گردیده که مبلغ . . . ریال آن طی چک بانکی شماره . . . مورخ . . . بانک . . . پرداخت شده ، حسب بند . . . قرارداد مقرر بوده بقیه با انتقال رسمی مورد معامله تایید شود .

3 – فروشنده ضمن امضا قرارداد و سقوط تمامی خیارات قانونی قسمتی از ثمن را اخذ و مورد معامله را تحویل اینجانب داده و فقط تشریفات تنظیم سند که از لوازم عقد تلقی می شود باقی مانده است .

4 – نظر به مراتب یاد شده ، بدوا دستور موقت توقیف پلاک مذکور حسب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا است .

5 – عنداللزوم استعلام ثبتی از باب احراز مالکیت خوانده ، درخواست می شود .

6- خسارات احتمالی وفق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی پس از تعیین واریز خواهد شد .

7 – استدعا دارد وفق قسمت دوم ماده 314 قانون اخیرالذکر بدون احضار خوانده با صدور قرار موافقت فرمایند .

8 – از آنجا که مقرر بوده طرفین طبق بند . . . قرارداد در تاریخ . . . در دفترخانه حاضر شوند و خوانده از اجرای این تعهد امتناع نموده درخواست دارد دستور فرمایید دفتر محترم گواهی صادر فرمایند که با رجوع به دفترخانه شماره . . . گواهی حضور اینجانب خواهان و عدم حضور خوانده اخذ و تقدیم شود .

9 – توضیحا ذکر می شود وفق قرارداد اینجانب صاحب حق هستم و به لحاظ امتناع خوانده از انتقال ادعا ایجاد شده ، و مالکیت آن برای اینجانب ادامه داشته ، این حق به دیگری واگذار نگردیده و زوال نیافته است ، فلذا دعوت طرفین به رسیدگی استماع دعوی و در صورت احراز صحت ادعا صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک مورد معامله و محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله به جبران خسارات دادرسی درخواست می شود .

10 – از جهت ابطال تمبر خواسته به رقم مذکور تقویم گردیده و برحسب محاسبه دفتر دادگاه وفق دفترچه محاسباتی املاک تفاوت تمبر ابطال خواهد شد .