حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع مهمترین حقی است که قانونگذار برای مخترع در نظر گرفته است و مورد حمایت می باشد، وکیل ثبت اختراع بیان می دارد، حمایت قانونگذار از حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع بسیار منطقی و طبیعی است چرا که اگر مخترعی پس از متحمل شدن هزینه ها و زحمت های فراوان در راه رسیدن به اختراع هیچگونه برگشت مالی از اینکار نداشته باشد به هیچ عنوان منطقی نیست که دست به ابتکار زده و اختراعی را به وجود آورد به همین جهت حمایت مادی از حقوق ناشی از ثبت اختراع به عقیده وکیل دعاوی تجاری ضروری است.

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع چیست؟
حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع با توجه به اینکه اختراع صورت گرفته فرآیند باشد یا محصول متفاوت است، همواره حمایت از اختراعی که محصول بوده است نسبت به فرآیند بیشتر بوده و دارای دامنه گسترده تری است، پیش تر در مقاله ای تحت عنوان وکیل ثبت اختراع و نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع به صورت کامل از سوی وکیل ثبت اختراع، این دو نوع اختراع مورد بررسی قرار گرفته است.

بهترین تعریفی که وکیل ثبت اختراع می تواند از حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع ارائه نماید بدین شرح است که، حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع در واقع دستاوردهای مالی است که اختراع مورد نظر برای مخترع در بر خواهد داشت که در ادامه به بهترین شکل به بررسی مصادیق مختلف این حقوق مادی خواهیم پرداخت.

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع و تولید و تکثیر اختراع
حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع تحت عنوان تولید و تکثیر در واقع از ابتدایی ترین حقوق مخترع محسوب می شود و مطابق با قانون تولید و تکثیر از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع محسوب می شود در نتیجه وکیل ثبت اختراع عنوان می دارد، خوب است بدانید اگر فردی بدون اجازه مخترع اقدام به تولید و تکثیر اختراع مورد نظر نماید قابلیت این را دارد که با طرح شکایت از سوی مخترع تحت تعقیب قرار گیرد.

عرضه برای فروش و یا فروش اختراع
حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع همانطور که پیش تر توسط وکیل ثبت اختراع بیان شد شامل اختراع محصول و فرآورده می شود، عرضه برای فروش مربوط به فرآورده می باشد و به این صورت است که اگر شخصی محصولاتی را که مستقیما از فرآیند اختراع شده به دست می آید در معرض فروش قرار دهد مرتکب جرم شده است و با شکایت صاحب ورقه اختراع قابل تعقیب کیفری و حقوقی می باشد و همچنین اگر اختراع صورت گرفته محصول باشد و توسط فردی غیر از دارنده ورقه اختراع مورد فروش قرار گیرد، فرد مورد نظر مرتکب جرم شده و با شکایت دارنده ورقه اختراع از منظر کیفری و همچنین حقوقی قابل تعقیب می باشد.

ذخیره و نگهداری کالای اختراع شده
حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع شامل ذخیره و نگهداری کالای اختراع شده نیز می شود، وکیل ثبت اختراع بهترین توضیحی که برای این حق دارد بدین شرح است، در صورتی که اختراع محصول باشد یا اینکه فرآیند باشد و محصول ناشی از آن تولید شده باشد، مخترع می تواند کالای تولید شده را جهت عرضه و فروش در جایی ذخیره و نگهداری کند، این یکی از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع می باشد و اگر کسی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع اقدام به انجام چنین امری نماید مرتکب جرم شده و قابل مجازات می باشد.

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع و استفاده از اختراع
حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع بیانگر این امر می باشد که حق استفاده از محصول اختراع شده یا فرآیند تولید محصول به صورت انحصاری متعلق به مخترع می باشد و هیچ فردی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع حق بهره برداری از این موضوع را ندارد. وکیل ثبت اختراع اذعان می دارد اگر کسی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع اقدام به استفاده از اختراع نماید در صورت شکایت مخترع قابل تعقیب کیفری و حقوقی می باشد.

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع و صادرات محصول ناشی از اختراع
حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع در برگیرنده صادرات محصول تولید شده ناشی از اختراع نیز می باشد و این حق برای دارنده حق اختراع در نظر گرفته شده است که اگر فردی بدون اجازه صاحب ورقه اختراع اقدام به صادر نمودن کالای تولید شده در اثر اختراع نماید صاحب ورقه اختراع می تواند علیه وی در مراجع حقوقی و کیفری طرح دعوا نماید.

نکته مهم: وکیل ثبت اختراع عنوان می دارد، خوب است بدانید در نظر حق انحصاری صادرات ناشی از اختراع برای دارنده ورقه اختراع به معنی معافیت مخترع از قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه صادرات نمی باشد و رعایت این قوانین برای صادر نمودن اختراع نیز ضروری است.