جرم كلاهبرداري و مجازات آن

جرم كلاهبرداري و مجازات آن

وکیل

شرکت در جرم کلاهبرداری از منظر قانون

شرکت در جرم به معنای دخالت و ارتکاب اجزای اصلی یک جرم توسط اشخاص. شرکت در جرم کلاهبرداری نیز زمانی محقق میشود دو نفر یا بیشتر در عنصر مادی جرم که موجب بروز و وقوع آن فعل میشود دخالت داشته باشند. شرکت در جرم کلاهبرداری به معنای آن است که نتیجه مجرمانه، به فعل یا افعال کلیه مرتکبین منتسب باشد.

این جرم چه زمانی محقق میگردد؟

شرکت در جرم کلاهبرداری زمانی محقق میشود که هریک از فاعلین و مداخله کنندگان به نحوی از انحا در عنصر اصلی و فعل مادی جرم کلاهبرداری نقش آفرینی کرده باشند.

ماده قانونی شرکت در جرم چیست؟

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

بهترین تطبیق که ساده ترین بیان در القا مفهوم شرکت در جرم کلاهبرداری نیز میباشد به این نحو است: شرکت در جرم کلاهبرداری مطابق ماده مرقوم به دلیل اینکه شرکای جرم در تحقق نتیجه به موجب دخالتی که در عنصر مادی جرم دارند، سهیم هستند محقق میشود. هر یک از فاعلان این جرم در بوجود آمدن نتیجه مجرمانه سهیم بوده و نتیجه مجرمانه در اثر رفتار مجرمانه ایشان تحقق یافته است.

مطلب پیشنهادی ⬅  وکیل کلاهبرداری در فروش ملک

شرکت در جرم کلاهبرداری چه مجازاتی دارد؟

مجازاتهای حبس ١ تا ٧ سال و یا ٢ تا ١٠ سال و رد مال به صاحبش و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و درصورتیکه مرتکب کارمند دولت باشد، انفصال دائم وی از خدمات دولت میباشد.

شرکت در جرم کلاهبرداری نیز از آن رو که طبق قانون، هریک از شرکا مجازات فاعل مستقل دارد، لذا بر تک تک فاعلان این جرم و اشخاصی که بر ایشان صدق عنوان شرکت در جرم کلاهبرداری نماید، مجازات کامل بار خواهد شد.