توقیف دادخواست و موارد آن

توقیف دادرسی تفاوت دادخواست و اظهارنامه موارد توقیف دادخواست وکیل بندرعباس توقف دادرسی نمونه درخواست آثار توقیف دادرسی قرار توقف رسیدگی حقوقی

دادخواست چیست ؟ نحوه تنظیم و انواع دادخواست
نحوه تنظیم و انواع دادخواست

 

توقیف دادخواست و موارد آن

هر فردی در هر جامعه باید با توجه به آیین دادرسی موجود در آنجا دعوای خود را مطرح کند که این اصول و قواعد از ابتدای طرح شکایت باید انجام شود . به عنوان مثال : اگر فردی می خواهد شکایت کند به کجا مراجعه کند و بعد از مراجعه چگونه دعوای خود را مطرح نماید در کشور ما اگر دعوا حقوقی باشد باید فردی که قصد شکایت دارد خواسته خود را در برگه مخصوصی به نام دادخواست بنویسد و اگر دعوی کیفری باشد باید از برگه شکواییه استفاده نماید . دادخواست فرم و برگه چاپی مخصوصی است که افراد از دفاتر خدمات قضایی تهیه کرده و به نوشتن و تنظیم آن می پردازند . همانطور که از نام دادخواست مشخص است فرد با ارائه آن خواسته خود را که علی الاصول گرفتن حق است مطرح می کند به فردی که دادخواست می دهد خواهان می گویند و به فردی که به ضرر او دادخواست تنظیم شده خوانده می گویند . در هر صورت باید گفت تنظیم و نگارش دادخواست بسیار مهم است به دلیل آنکه هر اشتباهی در آن منجر می گردد که کل پروسه دعوا را تحت تاثیر قرار دهد . به همین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست به صورت کلی بیان شده است که یک دادخواست باید چه شرایطی را دارا باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود . اگر شرایطی که  بیان شده در قانون انجام نشود ممکن است دادخواست رد شود و یا منجر به توقیف دادخواست گردد . در این مقاله به بررسی اینکه توقیف دادخواست و موارد توقف دادخواست در قانون می پردازیم .

توقیف دادخواست چیست ؟
برای پاسخ به این سوال که توقیف دادخواست چیست باید گفت که زمانی که شرایط نگارش دادخواست به صورتی که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است رعایت و انجام نشود دادخواست و روند رسیدگی به آن دچار مشکل می شود ولی اگر ایرادی که به دادخواست گرفته می شود از نوع ایراد های باشد که به صورت موردی در مواد 53 الی 55 قانون بیان شده است دادخواست توقیف می گردد ، به عبارت دیگر توقیف دادخواست با رفع ایراد آن به جریان می رسد . در واقع زمانی که دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته می شود مهلتی تعیین می گردد که خواهان ایرادات آن را برطرف کنند که به این امر توقیف دادخواست گفته می شود و موارد توقیف دادخواست نیز در مواد 53 ، 54 ، 55  قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است .

مطلب پیشنهادی ⬅  اظهارنامه چیست؟ نمونه اظهارنامه

موارد توقیف دادخواست بر طبق قانون
موارد توقیف دادخواست بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی انجام می شود که یکی از موارد ذیل که بیان شده وجود داشته باشد :
۱ – در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده آماده نشده باشد .
۲ – وقتی که موارد زیر رعایت نشده باشد :
الف ) نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده نوشته نشده باشد و یا نیاز به تکمیل داشته باشد .
ب )  تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد به عبارت دیگر خواهان حتما باید خواسته یعنی آن چیزی که در طلب آن هست را بیان کند و ارزش یا قیمت آن را نیز بنویسد در غیر این صورت دادخواست توقیف می گردد مگر اینکه نتوان محاسبه کرد .
ج ) تعهدات و جهاتی ( دلایلی ) که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
د ) آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
ه ) ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، دلایل خود را باید به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، شهادت شاهد باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
دادخواستی که هریک از موارد فوق را داشته باشد در دفتر دادگاه توقیف می گردد که به این صورت است که دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب  قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . برای به جریان افتادن خواهان باید دادخواست را اصلاح یا تکمیل نماید و سپس به دادخواست دوباره رسیدگی می شود .
لازم به ذکر است که توقیف دادخواست مهلت رفع نقص را به خواهان می دهد ولی در رد دادخواست به این صورت نمی باشد .