تفاوت بین دادخواست و درخواست 

 تفاوت های بین دادخواست و درخواست فرق

هنگامی که درخصوص موضوع حقوقی قصد طرح دعوی دارید و نیز با مراجعه به قانون آیین دادرسی با ۲ عنوان درخواست و دادخواست مواجه می شوید که حتمن برای شما این سوال مطرح می شود که این دو عنوان چه تفاوت هایی باهم دارند و دعوایی که قصد طرح آن را داریم باید در قالب دادخواست و یا درخواست مطرح گردد

برای رسیدن به پاسخ این سوال و فهمیدن تفاوت هایشان ای مقاله را تا انتها بخوانید

تعریف دادخواست
دادخواست یکی از انواع فرم های قضایی است که شخص برای احقاق حق خود و به جریان انداختن آن در دعاوی حقوقی مانند مطالبه طلب (مطالبه چک یا سفته و…) و مهریه از آن استفاده می کند و بدین وسیله از دادگاه میخواهد که حق خود از خوانده بگیرد.
به صورت خلاصه می توان گفت: دادخواست برای امور و دعاوی ترافعی (زمانی که مرافعه ای در میان است) به کار می رود و این نوع خواسته ها الزاماً باید در این فرم مطالبه شوند.

تعریف درخواست
در یک تعریف کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شوند، بعضی باید در فرم چاپی مخصوصی نوشته شوند و بعضی دیگر نیاز به نوشتن در فرم چاپی ندارند. حال درخواست هایی که نیاز به نوشتن در فرم چاپی ندارند، درخواست هایی هستند که در امور غیرترافعی (مرافعه ای در میان نیست) مطرح می شوند. پس درخواست به مفهوم خاصی که در حقوق به کار می رود، درخواست هایی هستند که شخص در آن انجام امر یا منع انجام امری را تقاضا می کند که در این نوع درخواست ها دعوایی مطرح نیست و شکل و قالب خاصی نیز ندارند.

مطلب پیشنهادی ⬅  آیا دادخواست همان شکواییه است؟

با این توضیح می توانیم بفهمیم که دادخواست نیز نوعی درخواست است. اما در درخواست به مفهوم خاص و حقوقی آن نیاز به رعایت تشریفات گاهن دست و پا گیر دادخواست وجود ندارد.

برخی از درخواست هایی که برای مطرح کردن آن نیاز به تنظیم دادخواست ندارند، درخعبارتند از: درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست تحریر ترکه، درخواست تعیین قیم، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تامین دلیل، درخواست صدور صلح و سازش، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست تقسیم ترکه یا ارث، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

در اینجا با فرق دادخواست با درخواست به صورت کلی آشنا شدید اما دقت داشته باشید که برای طرح موضوعات حقوقی در قالب های مختلف، صرف دانستن این تفاوت کلی برای طرح موضوع حقوقی توسط خود شما کافی نیست و مشورت و همراهی با وکیل برای آگاهی از دیگر تفاوت ها و رعایت تشریفات، ضروری می باشد.