تعرفه و حق الوکاله وکیل در امور کیفری

تعرفه و حق الوکاله وکیل در امور کیفری

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

هزینه ایاب ذهاب و سفر وکیل به شهر دیگر برعهده موکل خواهد بود. تمامی هزینه های حق الوکاله و کارشناسی و هزینه رفت و آمد وکیل کیفری برعهده موکل است. طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل، در محاسبه و تعیین حـق‌الوکالـه چنانچه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

دستمزد وکیل در جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نظامی یک و یا دادگاه انقلاب باشند:

  1. در جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع اعضا و یا حبس تعزیری درجه یک؛ حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر مبلغ دو میلیارد ریال حق الوکاله مطابق تعرفه است.
  2. در جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه ۲ و ۳ باشد حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.
  3. در مورد جرایم دیگری که در دو دسته بالا نبوده اما در صلاحیت دادگاه های مذکور هستند حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال حق الوکاله مطابق تعرفه است.

چنانچه جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، نظامی دو و یا دادگاه اطفال و نوجوانان باشد:

 

  1. جرایم مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵؛ حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال حق الوکاله مطابق تعرفه است.
  2. جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۶؛ حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.
  3. در باب جرایم دیگری که در دو دسته بالا قرار نمی گیرند لیکن در صلاحیت دادگاه های مذکور هستند حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.

در باب اعتراض به قرار های قابل اعتراض دادسرا حداقل مبلغ یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.

مطلب پیشنهادی ⬅  دفاع از اتهام انتسابی و ارسال ابلاغیه در چه زمانی صادر میشود؟

در باب مرحله فرجام خواهی جرایم کیفری، تقاضای اعاده دادرسی از جرایم کیفری و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه می باشد.


 


در جرایمی که صرفاً وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توانند در آن ها وکالت کنند حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.

۵۰ درصد حق الوکاله های جرایم کیفری مربوط به مرحله تحقیقات در دادسرا ، ۳۰ درصد مربوط به دادگاه بدوی و ۲۰ درصد مربوط به مرحله تجدید نظر خواهی است منتها اگر حکم در مرحله بدوی قطعی شود ۲۰ درصد مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی نیز در مرحله بدوی محاسبه می گردد.

اگر پرونده دارای چند عنوان و موضوع اتهامی باشد باید اتهام اشد در نظر گرفته شده و به ازای هر کدام از جرایم اضافه تر ۲۰ درصد حق الوکاله به تعرفه اتهام اشد افزوده شود .

حق الوکاله وکلا در قرارهای صادره از دادگاه طبق تعرفه

قرار ابطال داد خواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن؛یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین، قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن؛ یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین، به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی تمام حق‌الوکاله مقرر برای آن حکم، قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر، قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر، حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون و حداکثر یکصد میلیون ریال، هزینه سفر وکلا، اعم از هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و … در صورتی که توافقی در مورد آن نشده باشد، به عهده موکل است.