تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف و مهلت آن

تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف

وکیل بندرعباس هزینه مراحل شکایت در شورای حل اختلاف عواقب عدم حضور در جلسه شورا عدم سازش هزینه دادرسی فرق شورا با دادگاه صدور رای ۹۹ تجدیدنظر خواهی 99

تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف و مهلت آن

شورای حل اختلاف دو وظیفه عمده بر عهده دارد . اول اینکه شورا می تواند به یک سری اختلافات رسیدگی کند و به درخواست طرفین اختلاف بین آنها صلح و سازش برقرار کند . نتیجه حصول سازش بین طرفین اختلاف ، صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف است . این گزارشات اصلاحی قطعی است و قابلیت اعتراض ندارند .

اما مواردی نیز وجود دارد که شورا اقدام به صدور رای می کند . موارد صدور رای در شورای حل اختلاف ، در قانون مشخص است . وقتی شورا برای یک اختلاف رای صادر کرد ، کسی که رای بر علیه او صادر شده است ، می تواند به رای صادر شده اعتراض کند . از این رو در این مقاله به بررسی یکی از شیوه های اعتراض به آرای صادر شده در شورا حل اختلاف از جمله تجدیدنظر خواهی آرای شورای حل اختلاف ، مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف و مهلت درخواست تجدیدنظر خواهی می پردازیم .

” تمام آرایی که در شورای حل اختلاف صادر می شود ، قابلیت این را دارند که مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرند “

تجدیدنظر خواهی آرای شورای حل اختلاف
تمام آرایی که در شورای حل اختلاف صادر می شود ، قابلیت این را دارند که مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرند . یعنی اینکه کسی که رای صادر شده در شورای حل اختلاف بر علیه او است ، می تواند به مرجع صالح اعتراض کند و از آن مرجع درخواست رسیدگی مجدد به رای را نماید .
دقت کنید که درخواست تجدید نظر خواهی تنها درباره آرایی است که در شورا صادر می  شود و نه درباره گزارشات اصلاحی صادر شده در شورا .

مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف
طبق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف ، مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف ، دادگاه عمومی و یا دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است که شورا در آن قرار داد . در صورتی که مرجع تجدیدنظر خواهی رای صادر شده در شورا را نقض کند ، اقدام به صدور مجدد رای می کند . این رای قطعی است . برای مطالعه حکم قطعی و حکم نهایی کلیک کنید .

” مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف بیست روز از تاریخ ابلاغ است “

مهلت درخواست تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف
درخواست تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف ، مدت زمان محدودی دارد و به این صورت نیست که فرد معترض به رای هر زمانی اراده کرد بتواند اقدام به اعتراض نماید . طبق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف ، مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف بیست روز از تاریخ ابلاغ است . یعنی از زمانی که رای به صورت ابلاغیه شورای حل اختلاف در سامانه ثنا قرار می گیرد ، به مدت بیست روز برای اعتراض به رای صادر شده و درخواست تجدید نظر در رای فرصت است .