اگر مرد طلاق ندهد چه باید کرد

اگر مرد طلاق ندهد چه باید کرد

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

با نگاهی گذرا در قوانین مطروحه به موضوع طلاق، زن و مرد می توانند از یکدیگر جدا شوند، اما از آنجائی که در قانون صراحتا اشاره شد ماده ی ۱۱۳۳ ق. م مرد می تواند با در نظر گرفتن شرایط در این قانون به دادگاه تقاضای همسرش را اعلام کند اما زن هم می تواند در صورت اثبات شرایطی از دادگاه طلاق را درخواست نماید.

۱- در صورت خود داری شوهر از دادن نفقه

۲- عسر و حرج و نبودن شوهر بیش از ۴ سال

زن می تواند تقاضای طلاق کند و همچنین طبق ماده ۲۶ ق. ج طلاق از سوی زن باشد دادگاه مطابق قانون حتی اگر مرد طلاق ندهد دادگاه حکم طلاق صادر می کند و همچنین زن می تواند با دادن مهریه تعیین شده است با دادن مهریه که می تواند عین مهریه یا کمتر یا بیشتر باشد طلاق بگیرد به این نوع طلاق، طلاق خلع می گویند و همچنین ماده ۱۱۱۹ ق. م عنوان می دارد مرد زن دیگر اختیار دارد و یا مدت معینی حضور نداشته باشد و یا علیه زن سو قصد کند و یا شرایطی که  در عقد نامه ذکر شده است محقق گردد درخواست طلاق صورت گیرد

۱- سوء رفتار و یا سو معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل است

۲- زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی مخاطره امیز باشد

۳- جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر

۴- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر به جزای نقدی در صورت عجز پرداخت منجر به ۵ سال حبس گردد

۵-عقیم بودن زوج به مدت ۵ سال

۶- زوج همسر دیگری را بدون رضایت زوجه بگیرد

آنچه می توان در پایان این موضوع اشاره کرد این است که مرد حق و حقوق زن را پرداخت می کند ولی از طلاق دادن استنکاف می نماید و به نوعی زن را بلاتکلیف نگهدارد که موضوع فقط بعد مالی نمی باشد یک قاضی عادل باید کلیه جوانب را در نظر بگیرد و مرد را در صورت شرایطی که در قانون آمده ملزم به طلاق نماید عدم انجام این کار عواقب ناگواری خواهد داشت، قتل، ترک خانه روابط نامشروع عمده ترین تبعات این موضوع خواهد بود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس