استرداد لاشه چک وکیل بندرعباس

استرداد لاشه چک وکیل بندرعباس

دعوای استرداد لاشه چک زمانی قابلیت طرح پیدا می کند که صادر کننده آن مدعی است که وجه چک را پرداخت کرده است و یا اینکه چک بعنوان ضمانت ویا امانت وغیره در دست دارنده بوده است ولی چک را از دارنده مسترد نکرده است.

خواهان دعوای استرداد لاشه چک به کجا باید مراجعه نماید؟

مراجع قضایی صالح جهت رسیدگی به دعوای استرداد لاشه ی چک مانند دعوای استرداد لاشه سفته ، شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (یاهمان دارنده لاشه ی چک) می باشد البته باید بیان نمود که چنانچه وجه مندرج در چک یا مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان و یا کم تر از بیست میلیون تومان باشد در راستای اجرای بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، دعوای استرداد لاشه ی چک  باید در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده اقامه گردد وچنانچه خواسته، بیش ازمبلغ بیست میلیون تومان باشد درباید دادگاه عمومی محلی که خوانده در آنجا اقامت دارد، اقامه گردد.

در چه صورت دعوای استرداد لاشه چک را باید به صورت کیفری مطرح نمود؟

چنانچه شخص دارنده، چک را به شخص دیگری منتقل نماید، یا برخلاف توافق شفاهی یا قراردادی صادر کننده و دارنده، از چک استفاده نماید و آن را مسترد نکند، و به نوعی آن را تصاحب نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت شده که امانتی بودن آن باید از سوی صادرکننده که مدعی می‌باشد‌، اثبات شود.

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مرتکبین جرم مذکور علاوه بر مجازات حبس به جبران خسارت زیان‌دیده نیز محکوم می گردند.
مطابق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد).
همچنین مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد).

در جرم خیانت در امانت، سوءنیت دارنده چک، می‌بایست احراز گردد که برگشت زدن چک می‌تواند سوء نیت دارنده را اثبات نماید.

خواهان دعوی استرداد می تواند پیش از طرح دعوای کیفری اظهارنامه ای برای طرف مقابل (خوانده) ارسال نماید تا خوانده نتواند ادعای عدم اطلاع مطرح نماید سپس ادعای خود را در داگاه اثبات نماید. شاکی دعوا یا همان خواهان دعوا باید مطابق ماده 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی به دادسرای محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در آنجا شکایت خود را مطرح نماید. دادسرا بعد از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را به یکی از شعب بازپرسی برای تکمیل تحقیقات ارسال می نماید. ممکن است به جهت تکمیل تحقیقات از طرفین دعوای استرداد لاشه ی چک، دعوت به عمل آید. چنانچه متهم یا همان خوانده ی دعوا از حضور در مراجع قضایی ذی ربط استنکاف نماید با دستور مرجع قضایی به دادسرا جلب می شود و سرانجام با تفهیم اتهام به متهم قرار جلب به دادرسی صادر می شود، و یا اینکه بنا به کیفر خواست صادر شده از سوی دادستان، پرونده برای رسیدگی به داگاه کیفری ارسال می گردد.

بیشتر بخوانید :  صدور اجراییه چک

مبلغ هزینه دادرسی در دعوای استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک اگر چه در ظاهر دعوایی غیر مالی به نظر می رسد لیکن در عمل ممکن است از لحاظ ماهیتی مورد اعتراض خوانده قرار گیرد بنابراین  با صدور حکم به استرداد لاشه چک ، مبلغ مندرج بر روی چک از دارایی های خوانده کسر می گردد بنابراین دعوی مربوطه از جمله دعاوی مالی قلمداد می گردد و از آنجا که دعوای استرداد لاشه چک یک دعوای مالی محسوب می گردد لذا خواهان دعوا، جهت رسیدگی به دعوای وی، باید در دادگاه مطابق دعاوی مالی هزینه دادرسی بپردازد بدین طریق که چنانچه دعوا برای مرحله بدوی باشد و مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان  یا کمتر باشد دونیم درصد ارزش خواسته و چنانچه مبلغ خواسته در مرحله بدوی بیش از بیست میلون تومان باشد سه و نیم  درصد ارزش خواسته و چنانچه دعوا برای مرحله تجدید نظر و واخوهی باشد چها و نیم درصد محکوم به، و در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث باشد، پنج و نیم در صد محکوم به، باید هزینه دادرسی بپردازد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد  لاشه ی چک

مدارک هویتی
ارائه ی اسنادی که بیان کننده ی امانی بودن چک یا شهادت شهود یا قرارداد حاوی تصریح به تضمینی بودن چک بابت انجام تعهد باشد.
همچنین مدرک انجام تعهد یا انفساخ وبطلان قرارداد حاوی تصریح به تضمینی بودن چک بابت انجام تعهد یا انفساخ وبطلان قرارداد یا رسید پرداخت وجه چک.
ارائه دلیل و مستندات کافی مبنی بر این امر که استفاده از چک توسط خوانده فاقد وجاهت قانونی است ضروری می باشد .
تصویر اظهارنامه درخواست استرداد لاشه ی چک .