اخذ به شفعه چیست ؟ نمونه دادخواست اخذ به شفعه

دادخواست اخذ به شفعه در آپارتمان رای وحدت رویه حق شفعه به زبان ساده وکیل بندرعباس تهران حق شفعه در مزایده رای دادگاه ماهیت حقوقی چیست معنای شفعه در لغت

 

 

اخذ به شفعه چیست ؟ نمونه دادخواست اخذ به شفعه

 

یکی از حقوقی که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد حق شفعه است . شفعه در لغت به معنای خواهشگری چیزی که شخصی می خواهد و یا  مال و ملک ، حق سبقت و تقدم همسایه بر سایر خریداران خانه و زمین همسایه با شروط مساوی می باشد در واقع زمانی که دو نفر در مال غیر منقولی شریک هستند یکی از شرکا سهم خود را با عقد بیع بفروشد به شخص ثالث شریک دیگر حقی پیدا می کند به اسم حق شفعه می تواند برود سراغ خریدار پول ( ثمن ) را بدهد ، زمین را ازش می گیرند  . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند .

اگر خریدار حاضر نشود پول را بگیرد و زمین را که حق شریک است را پس دهد . در این صورت با مراجعه به مراجع قضایی می تواند برای به دست آوردن حق خود مراجعه کرده و برای اقامه دعوی دادخواست ارائه کند . دادگاه های حقوقی با بررسی دادخواست رای مقتضی را صادر می کنند و در صورت اثبات حقانیت شفیع و وجود کلیه شرایط برخورداری از این حق دادگاه ملک یا زمین را از خریدار قبلی گرفته و به شفیع می دهد و پول خریدار به وی بازگردانده می شود .

ارائه دادخواست و نحوه تنظیم آن در طول دادرسی دارای اهمیت بسیاری است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست اخذ به شفعه  و نحوه نگارش و تنظیم دادخواست اخذ به شفعه می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست اخذ به شفعه برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

تنظیم و نوشتن دادخواست اخذ به شفعه
نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست اخذ به شفعه به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : …… ( مشخصات خواهان )

خوانده : ………. ( مشخصات فروشنده یا شریک و شخص خریدار )

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

مطلب پیشنهادی ⬅  دعاوی ملکی رایج

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( 1-صدور حکم بر محکومیت خوانده بر تنفیذ و اعمال اخذ به شفعه مقوم بر . . . ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی 2-صدور قرار تامین خواسته )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 –  فتوکپی مصدق قرارداد مورخ … 2 – فتوکپی مصدق سند مالکیت 3 – شهادت شهود

شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند : 1 – اینجانب به موجب بیع نامه مورخ … یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی … واقع در پخش … شهرستان … با خوانده ردیف اول شریک بوده که ایشان در موخ …/ …/ … و بدون اطلاع به اینجانب سهم خود را به آقای … خوانده شماره دو به مبلغ … ریال بابت ثمن معامله به نامبرده فروخته است  . 2 – نظر به این که این ملک مشاعی واجد شرایط اخذ به شفعه بوده است  لذا از خوانده شماره دو ( مشتری ) درخواست نمودم که نسبت به قبول وجه پرداختی و پذیرش مالکیت بنده موافقت و همکاری نماید که ایشان از این امر خودداری نموده است  3 –  نظر به اینکه ایشان با اینجانب همکاری ننموده است ، لذا بدوا با استناد به ماده 808 قانون مدنی صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارایی خوانده محترم و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم مبنی بر اخذ به شفعه به مبلغ …. ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد تقاضاست .
به طور مثال : اگر دو نفر در خانه ای شریک باشد و یکی از آن ها خانه خود را به دیگری بفروشد بدون اینکه به شریک خود اطلاع دهد که قصد فروش دارد شریک دیگر با توجه به اینکه در خرید آن قسمت از خانه که سهم شریک است حق تقدم دارد به محض اطلاع از فروش سهم شریک می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی فرم دادخواست را تهیه کند و بعد از تنظیم و نگارش دادخواست اخذ به شفعه و صدور قرار تامین خواسته درخواست خود را در همین دفتر به ثبت برساند ، این دادخواست پس ارسال به دادگاه و بعد از بررسی پرونده قاضی رای مقتضی را صادر خواهد کرد .