اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه

اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه

وکیل دعاوی ملکی در مقاله های پیشین تحت عنوان خلع ید به بررسی یکی از حالت هایی که به موجب آن مالک ملک، مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملک خویش می باشد را بیان نموده است و این نوید را به شما عزیزان داد تا در این مقاله به بررسی اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه و تفاوت های آن با اجرت المسمی بپردازد.

ابتدائا برای درک بهتر شما نسبت به موضوع، مقاله وکیل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه قصد دارد، به تعریف دو عنوان فوق الذکر بپردازد.

 تعریف اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه
وکیل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه بهترین تعریفی که می تواند ارائه نماید این می باشد که، وقتی فردی آپارتمان یا خانه ای را بدون داشتن قرارداد در اختیار داشته باشد و مالک آپارتمان یا خانه خواستار این باشد که اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه خود را دریافت کند، به این مبلغی که باید پرداخت شود اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه گفته می شود.

 تعریف اجرت المسمی
وکیل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه بهترین تعریف برای اجرت المسمی آپارتمان یا خانه را بدین شرح بیان می دارد، وقتی شما قراردادی منعقد می کنید و در مقابل پرداخت مبلغی معین، خدماتی را دریافت می کنید، مبلغ تعیین شده در قرارداد اجرت المسمی نامیده می شود. مثلا شما آپارتمانی را اجاره می کنید و در قرارداد اجاره آپارتمان ماهیانه یک میلیون تومان تعیین می شود در این قرارداد مبلغ تعیین شده اجرت المسمی آپارتمان یا خانه نامیده می شود.

تفاوت اجرت المثل ایام تصرف ملک و اجرت المسمی
وکیل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه تفاوت موجود بین این دو عنوان حقوقی را به بهترین شکل ممکن برای شما تشریح خواهد نمود، به زبان ساده تفاوت اصلی که وجود دارد این است که اجرت المسمی آپارتمان یا خانه ناشی از قرارداد است و وکیل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه منشاء قراردادی ندارد.

وکیل ملکی برای اینکه شما خوب متوجه این تفاوت ها شوید مثالی را بیان می کند، برای مثال وقتی شما یک مغازه را اجاره می کنید و قرارداد یک ساله منعقد می کنید در طی مدت یک سال اجاره ای که پرداخت می کنید اجرت المسمی مغازه نامیده می شود چون در قرارداد تعیین شده است و اگر مدت قرارداد به اتمام برسد و شما همچنان به حضور خود در مغازه ادامه دهید برای مدتی که قرارداد وجود ندارد اگر مالک مطالبه کند دادگاه اجرت المثل ایام تصرف مغازه را برای مدتی که قرارداد وجود نداشته است تعیین می کند.

نکته: وکیل دعاوی ملکی می گوید، خوب است بدانید که اصلی ترین تفاوت در اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه و اجرت المسمی آپارتمان یا خانه وجود یا عدم وجود قرارداد است.
وکیل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه می تواند به جهات مختلفی باشد که وکیل ملکی باید با توجه به اینکه موکل به چه علتی خواستار دریافت این مبلغ است با بررسی اسناد و مدارک ابرازی از سوی موکل و تطبیق خواسته های موکل با قانون اقدام به طرح دادخواست و یا تنظیم لایحه برای دفاع در این دعاوی نماید. باید توجه داشت که فعالیت حرفه ای در زمینه دعاوی ملکی و کسب بهترین نتایج در پرونده های ملکی مستلزم داشتن توانایی علمی و با تجربه بودن از نظر عملی می باشد.

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه
وکیل مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه یا همان وکیل ملکی بیان می دارد، خوب است بدانید که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه دارای ساز و کار خاصی می باشد و تعیین آن از سوی کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد. پس از مطالبه از سوی خواهان دادگاه با توجه به موضوع، پرونده را برای محاسبه مبلغ به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه با توجه به مکان آپارتمان یا خانه و امکانات موجود در آپارتمان یا خانه تعیین می گردد و قاضی رسیدگی کننده بر اساس این نظریه اقدام به صدور رای خواهد نمود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل ملک
وکیل دعاوی ملکی در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، دادخواست مطالبه اجرت المسمی به استناد قانون و نظریه متخصصین این حوزه با توجه به اینکه به موجب قرارداد است می تواند در سه دادگاه اقامه شود، دادگاه محل انعقاد قرارداد، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل اجرای تعهد اما دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان یا خانه با توجه به اینکه دارای منشاء قراردادی نمی باشد و با توجه به اینکه مربوط به مال غیر منقول می باشد، باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.