آیا پیام های اکانت تلگرام حذف شده قابل پیگیری است؟

اکانت حذف شده تلگرام اینستاگرام قابل شکایت توسط مراجع قضایی قابل بازیابی اکانت حذف شده تلگرام توسط پلیس فتا ردیابی میشود بهترین وکیل بندرعباس

پیام های اکانت تلگرام حذف شده

 

ایا پیام های اکانت تلگرام حذف شده نیز قابل پیگیری است ؟

باسلام.به دلیل اینکه پیام های دوطرف حذف میشود و بخصوص درصورتی ک دلیت اکانت میشه پیام ها قابل بازیابی نخواهد بود.