آیا دادخواست همان شکواییه است؟

تفاوت شکواییه با دادخواست چیست؟

موضوعی که در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود را نمی‌توان در دادگاه کیفری مطرح کرد.

 دعاوی متفاوت قابل طرح در هر محکمه‌ای نیستند، قانونگذار برای بررسی تخصصی، دعاوی را تقسیم بندی و موضوعات هر محکمه را مشخص و از یکدیگر جدا کرده است.

 مراجع مختلف دادگستری هر کدام عهده دار رسیدگی به یک سری امور و دعاوی مشخص هستند و موضوعی که در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود نمی‌تواند در دادگاه کیفری مطرح شود.

 قانونگذار فعل بیهوده‌ای انجام نمی‌دهد، در تقسیم دادگاه به کیفری و حقوقی قانونگذار دلایل متفاوتی را در نظر گرفته است از جمله اینکه با این تقسیم بندی نظم دادگاه حفظ می‌شود، از طرفی هر کدام از این دادگاه‌ها، آیین دادرسی مخصوص به خود را دارند یعنی برای اقامه دعوی در هر یک از این مراجع باید تشریفات مخصوص به همان مرجع را طی کرد تا دادگاه بتواند به موضوع دعوی رسیدگی کند.

 شکواییه در موضوعات کیفری مطرح می‌شود، در شکواییه به شکایت کننده،  شاکی به کسی که از او شکایت شده متشکی عَنه و به موضوع شکایت، اتهام گفته می‌شود.

 در مسائل حقوقی به جای شکواییه، دادخواست مطرح می‌شود. در دادخواست حقوقی به کسی که اقامه دعوی کرده است، خواهان، به کسی که دعوی علیه او اقامه شده است، خوانده و به موضوع پرونده هم خواسته گفته می‌شود.

 شکایت کیفری مربوط به آیین دادرسی کیفری و دعاوی کیفری است، ولی دادخواست حقوقی ناشی از ثبت دعوای حقوقی و آیین دادرسی مدنی است.

 شکواییه یا (شکایت نامه) در دعاوی کیفری مستقیماً به دادگاه فرستاده نمی‌شود. زیرا شکایت فرد شاکی باید ابتدا مورد بررسی دادسرا و کلانتری قرار گرفته و پس از تأیید به دادگاه فرستاده شود.

مطلب پیشنهادی ⬅   تفاوت بین دادخواست و درخواست 

 دادخواست انواع مختلفی دارد. دادخواست نخستین اولین دادنامه برای مطرح کردن دعوای حقوقی است که توسط خواهان (فرد ضرر دیده) تنظیم می‌شود.

 در این برگه خواهان تمام ادعاها، ادله، شواهد، مدارک و خواسته خود را عنوان کرده و از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رأی می‌کند. با فرستادن این برگه به دادگاه دادرسی دادگاه برای طرح دعاوی این فرد آغاز می‌شود.

 در دعاوی حقوقی، برای تسریع در رسیدگی نکاتی را باید در نظر داشته باشید از جمله این که دادخواست شما به درستی تنظیم شده باشد، نام کامل خوانده و آدرس محلی در آن اقامت دارد را با دقت در دادخواست بنویسید.

 خواسته (مطالبه خود از دادگاه) را دقیق، صریح و کامل درج کنید؛ و در طرح دعاوی کیفری یا حقوقی مشورت با وکلا، مشاورین و یا کارشناسان رسمی دادگستری را فراموش نکنید این گونه از به وجود آمدن ضرر‌های بزرگ ناشی از نداشتن علم و آگاهی نسبت به قانون در امان خواهید بود.