آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان – بندرعباس

شورای حل اختلاف بندرعباس
شورای حل اختلاف بندرعباس

 

وکیل

آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان – بندرعباس و اجرای احگام 

لیست آدرس و تلفن شعب دادگاه ها و مجتمع قضایی در بندرعباس

مراکز قضایی شهر بندرعباس به همراه آدرس و تلفن 

 

شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان

آدرس : بندرعباس ، میدان ابوذر ، اتوتاج سابق

 

روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: مجتمع شهید مطهری شوراهای حل اختلاف شهرستان بندرعباس به مکان جدید انتقال یافت.

روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان در این اطلاعیه می افزاید، ضرورت دارد مراجعان شورای حل اختلاف شهید مطهری بندرعباس، با توجه به جابجایی مجتمع به مکان جدید، واقع درچهار راه ابوذر (اتوتاج سابق) جنب مجتمع دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس- کوچه دادگستر9 ؛ جهت پیگیری امورات خود به این محل مراجعه کنند.

 

استان       حوزه قضایی           نوع پرونده              نوع شعبه                نام شعبه   آدرس شعبه             

شعبه  ويژه زندانيان           مستقر در زندان مرکزي بندرعباس

شعبه  ويژه ستادديه            مستقر در دفتر ستادديه واقع در گلشهر چهارراه رسالت

شعبه  يک          ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  دو            ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  سه           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  چهار        ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  پنج           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  شش         ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه   هفت         ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  16           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  17           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  18           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس

شعبه  هشت      چهار راه ابوذر (اتوتاج سابق) جنب مجتمع دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس- کوچه دادگستر9

شعبه  نه            چهار راه ابوذر (اتوتاج سابق) جنب مجتمع دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس- کوچه دادگستر9

شعبه  10        چهار راه ابوذر (اتوتاج سابق) جنب مجتمع دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس- کوچه دادگستر9

 

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي زنگارد      ابتداي روستا مستقر در دفتر دهياري     

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي تدروئيه     جنب مسجد جامع    

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي فارياب سنگوئيه        ابتداي ورودي روستا جنب دبستان مستقر در دفتر دهياري  

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي ايلود          ورودي روستا مستقر در دفتر دهياري  

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي برکه لاري                خيابان اصلي جنب درمانگاه   

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي مردنو        جنب مدرسه راهنمايي            

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي انوه            روبروي بانک صادرات دفتر شوراي حل اختلاف               

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي گچوئيه      ابتداي بلوار اصلي جنب دفتر دهياري   

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي کهتويه       خيابان اصلي مستقر در دفتر دهياري     

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي هنگوئيه    خيابان اصلي جنب مدرسه     

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي کمشک      بلوار قدس پشت سوپر مارکت رئيسي   

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي داربست     جنب مسجد جامع داربست      

هرمزگان بشاگرد     رايي        شهري      سردشت   ساختمان کميته امداد               

هرمزگان بشاگرد     صلحي     شهري      گوهران   ساختمان شهرداري 

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي جگدان       روستاي جگدان منزل کيدي محمدي         

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي گرهون      روستاي گرهون منزل حسين حق شناس               

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي خميني شهر               روستاي خميني شهر مغازه علي دادستاني             

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي دستگرد و رگاز         روستاي دستگرد و رگاز منزل ديوان زاده            

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي تيدر           روستاي تيدر منزل رضا خوبياري        

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي گچين پائين                گچين پائين 47 متري غرب بندرعباس مسجد قوام بازارچه خليج فارس               

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي فورخورج  مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي سرخون     کوي مخابرات غربي جنب آتش نشاني  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي جلابي        جنب نانوايي دفتر شوراي حل اختلاف  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي حسنلنگي بالا             ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي حسنلنگي پائين يک   جنب مسجد مظفر دفتر شوراي حل اختلاف شعبه يک حسنلنگي پائين

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي حسنلنگي پائين دو     جنب دارالقرآن ساختمان شوراي اسلامي               

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي حسين آباد  جنب مسجد ولي عصر           

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي پاقلاتان بالا                مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي پافلاتان پائين             منزل شخصي ادهم باژيان      

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي چاهستان    مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي سرخنگي   ستقر در دفتر دهياري             

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي زمين سنگ               مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي زيارت سيدسليمان     مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي کرمون      مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي سرزه پشت بند          مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي چاه فعله     جنب مسجد ابراهيم خليل ا.. مستقر در ساختمان دهياري      

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي خورچاه     دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي نوبست      مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي سودرو      مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي بلندو          جنب مسجد آل محمد  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي چاهو         جنب مسجد حسنين 

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي کلمتلي       مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي دميلو         جنب نانوايي دفتر شوراي حل اختلاف  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي ديمشهر خورگو         ساختمان مسجد ولي عصر (عج)           

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي محمد آباد       داخل مسجد سيدالشهداء          

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي جمال احمد دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي قلاتو و تل سياه         جنب دفتر دهياري  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي شهروخورگو             دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي سياهو        منزل اسداله رسته  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي بنگلايان و ماشاري   روستاي بنگلايان و مااشاري دفتر شوراي حل اختلاف        

استان       حوزه قضایی           نوع پرونده              نوع شعبه                نام شعبه   آدرس شعبه             

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي هماگ پائين               مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي درگز         دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      ويژه زندانيان           مستقر در زندان مرکزي بندرعباس       

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      ويژه ستادديه            مستقر در دفتر ستادديه واقع در گلشهر چهارراه رسالت        

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  سرزه شميل             روستاي سرزه شميل دفتر دهياري         

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      هرمز       خيابان بانک ملي ساختمان شهرداري     

هرمزگان کيش         رايي        شهري      يک          ميدان صنائي خيابان صنائي جنب دادگستري        

هرمزگان پارسيان    صلحي     روستايي  روستاي فارسي و تمبو           منزل شخصي آقاي يگانه       

هرمزگان پارسيان    صلحي     روستايي  روستاي بهده           مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان پارسيان    صلحي     روستايي  روستاي يردقاسمعالي              مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان پارسيان    صلحي     شهري      ويژه زندانيان           چهارراه فرمانداري خيابان ياسر نصوري              

هرمزگان جاسک     رايي        شهري      يک          خيابان امام روبروي اداره هلا احمر مجتمع شوراي حل اختلاف جاسک             

هرمزگان جاسک     صلحي     شهري      دو            خيابان امام روبروي اداره هلا احمر مجتمع شوراي حل اختلاف جاسک             

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي گابريک     روستاي گابريک مغازه استيجاري پيربخش شيهک زهي      

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي جاسک کهنه              روستاي جاسک کهنه منزل استيجاري مولوي شيهک زهي 

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي گوان          روستاي گوان دفتر دهياري   

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي بحل           روستاي بحل دفتر دهياري     

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي محمدآباد ويکدار           روستاي محدآباد يکدار مغازه استيجاري علي پاره کار          

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي بهمدي       روستاي بهمدي جنب مخابرات روستايي منزل مراد امامدادي              

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي کوه مبارک                جنب مخابرات روستايي         

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي ليردف       روستاي ليردف مستقر در اداره مخابرات              

هرمزگان جاسک     صلحي ويژه            شهري      ويژه زندن               خيابان امام روبروي اداره هلا احمر مجتمع شوراي حل اختلاف جاسک             

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي سورک      دهستان سورک – روستاي بچک دفتر شوراي اسلامي         

هرمزگان جاسک     صلحي     روستايي  روستاي کليرک       روستاي جاسک ، شهر ليردف دهستان پي وشک روستاي کليرک مسجد روستا 

هرمزگان حاجي آباد                رايي        شهري      يک          خيابان امام جنب شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف حاجي آباد       

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     شهري      دو            خيابان امام جنب شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف حاجي آباد       

هرمزگان حاجي آباد                رايي        شهري      سه           خيابان امام جنب شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف حاجي آباد       

هرمزگان رودان      صلحي     شهري      سه           بلوار امام پشت ساختمان شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف           

هرمزگان رودان      صلحي     شهري      چهار        بلوار امام پشت ساختمان شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف           

هرمزگان رودان      صلحي     شهري      پنج           بلوار امام پشت ساختمان شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف           

هرمزگان رودان      رايي        شهري      بيکاه        دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان رودان      صلحي     روستايي  روستاي جغين         محله سرخدان خيابان بخشداري             

هرمزگان رودان      صلحي     روستايي  روستاي سيدسلطان محمد            جنب حرم سيدسلطان محمد        

هرمزگان رودان      صلحي     روستايي  روستاي دهماتون    جنب مسجد روستا دفتر شوراي حل اختلاف         

هرمزگان رودان      صلحي     روستايي  روستاي برنطين      خيابان شرکت تعاوني جنب مسجد ولي عصر       

هرمزگان رودخانه   رايي        شهري      يک          ساخاتمان دادگستري مجتمع شوراي حل اختلاف   

هرمزگان رودخانه   صلحي     شهري      دو            ساخاتمان دادگستري مجتمع شوراي حل اختلاف   

هرمزگان رودخانه   صلحي     روستايي  روستاي فارياب رودخانه بر   دفقتر شوراي حل اختلاف      

هرمزگان رودخانه   صلحي     روستايي  روستاي ماشنگي     نورآباد جنب خانه بهداشت ماشنگي       

هرمزگان رودخانه   صلحي     روستايي  روستاي نازدشت     جنب دفتر دهياري  

هرمزگان رودخانه   صلحي     روستايي  روستاي باغ شاه      دفتر بشوراي حل اختلاف باغشاه و زيارت           

هرمزگان رودخانه   صلحي     روستايي  روستاي رهبران      دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان رودخانه   صلحي     روستايي  روستاي باغ نرگس  جنب مسجد صاحب الزمان     

هرمزگان رودخانه   صلحي     روستايي  روستاي دهيري       دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان رودان      صلحي     شهري      ويژه زندانيان           مستقر در زندان مرکزي رودان             

هرمزگان سيريک    رايي        شهري      سيريک    چالاکر    

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي نوبند          مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي چاه اسماعيل              مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي نصيرائي   مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي راونگ      مستقر در دفتر دهياري           

استان       حوزه قضایی           نوع پرونده              نوع شعبه                نام شعبه   آدرس شعبه             

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي کلاهي       مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي سرباران    روستاي ماه خاتوني جنب سوپر مارکت حسيني مغازه استيجاري         

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي دهو           مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي نخل ابراهيمي           مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان توکهور    صلحي     روستايي  روستاي هشتبندي 2                روبروي باربري توکلي مغازه استيجاري              

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي سرني        جنب مسجد محمد رسول اله مغازه استيجاري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي چهارده روستا            روستاي اپند مدرسه سابق دين و دانش  

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي درجادون   مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي گرو           روبروي مخابرات مستقر در دفتر شوراي اسلامي               

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي پوم            مستقر در دفتر مقاومت بسيج 

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي گورزانگ  مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي زهوکي      مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي گودو         مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان توکهور    صلحي     روستايي  روستاي چراغ آباد   روستاي چراغ آباد  

هرمزگان سيريک    رايي        شهري      گروک     دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان سيريک    صلحي     روستايي  روستاي بماني         بندر کوهستک        

هرمزگان سيريک    صلحي     روستايي  روستاي گونمردي   دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان سيريک    صلحي     روستايي  روستاي سرزه         دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان قشم          صلحي     شهري      يک          بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشيد   

هرمزگان قشم          رايي        شهري      دو            بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشيد   

هرمزگان قشم          رايي        شهري      سه           بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشيد   

هرمزگان قشم          رايي        شهري      چهار        بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشيد   

هرمزگان قشم          صلحي     شهري      پنج           بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشيد   

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي سوزا         روستاي سوزا جنب شهرداري سوزا     

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي صلخ          روستاي صلخ جنب مسجد     

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي دوستکو     روستاي دوستکو جنب دهياري             

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي ديرستان     جنب دهياري روستاي ديرستان             

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي باسعيدو     روستاي ديرستان جنب منزل قويدل      

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي رمچاه        روستاي رمچاه جنب مسجد الي کمال     

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي لافت          روستاي لافت محله ميان دفتر شوراي حل اختلاف               

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي پي پشت    محله پي پشت جنب منزل آقاي کمالي    

هرمزگان قشم          صلحي     روستايي  روستاي دفاري        جنب دفتر شوراي اسلامي     

هرمزگان قشم          صلحي ويژه            شهري      ويژه زندان              بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشيد در حال انتقال به آدر قشم جنب اسکله بهمن ساختمان اداره ثبت قديم 

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي حاجي خادمي             مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان قشم          رايي        شهري      شش         بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشيد در حال انتقال به آدر قشم جنب اسکله بهمن ساختمان اداره ثبت قديم         

هرمزگان ميناب       رايي        شهري      يک          خيابان 15خرداد دادگستري سابق           

هرمزگان ميناب       رايي        شهري      دو            خيابان 15خرداد دادگستري سابق           

هرمزگان ميناب       صلحي     شهري      سه           خيابان 15خرداد دادگستري سابق           

هرمزگان ميناب       رايي        شهري      چهار        خيابان 15خرداد دادگستري سابق           

هرمزگان ميناب       صلحي     شهري      ويژه زندان              زندان مرکزي ميناب              

هرمزگان توکهور    رايي        شهري      هشتبندي يک           شهر هشتبندي دفتر شوراي حل اختلاف

مطلب پیشنهادی ⬅  تفاوت موسسه حقوقی و دفتر وکالت -- وکیل بندرعباس

هرمزگان ميناب       صلحي     شهري      تيرور      خيابان خليج فارس کوچه بهار لوازم يدکي حاتمي 

هرمزگان ميناب       رايي        شهري      سندرک    شهر سندرک روبروي دبيرستان اميرکبير             

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي گوربند       جنب دبيرستان دخترانه مغازه استيجاري               

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي کريان        مستقر در دهياري   

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي تياب          مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان توکهور    صلحي     روستايي  روستاي توکهور     نرسيده به خانه بهداشت مغازه استيجاري               

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي درپهن        بعد از پاسگاه ساختمان خدمات کشاورزي              

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي بن در        جنب خانه بهداشت 

هرمزگان ميناب       صلحي     شهري      بنذرک     جنب بانک ملت مغازه استيجاري           

استان       حوزه قضایی           نوع پرونده              نوع شعبه                نام شعبه   آدرس شعبه             

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي کرگان        مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي حکمي       روبروي پاسگاه انتظامي حکمي مستقر در دفتر دهياري      

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي جوزان       مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان ميناب       صلحي     روستايي  روستاي مهنو و کنتکان          جنب مسجد سيدالشهداء مستقر در پايگاه مقاومت شهداي مهراب          

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي گزير          دفتر استيجاري تعاوني کشاورزي توليد مقابل سنگ فروشي زارعي   

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي برکه سفلين                منزل استيجاري آقاي خواجه ئي            

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي مغويه        مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي باورد         جاده اصلي مقابل نانوائي مغازه استيجاري آقاي اميدي          

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي پدل            دفتر استيجاري آقاي خواجه ئي              

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي کوشک      مستقر در ساختمان خانه بهداشت           

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي کنخ            مغازه استيجاري احمد آذر      

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي کونه          مغازه استيجاري     

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     شهري      ويژه زندانيان           خيابان دارايي پشت ساختمان دادسرا      

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     شهري      چارک      خيابان فلسطين ساختمان قديم بخشداري 

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     شهري      لمزان       منزل شخصي آقاي عيسي برزه             

هرمزگان کيش         رايي        شهري      چهار                       

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي انجيره        بندرلنگه، روستاي انجيره مکان شخصي              

هرمزگان پارسيان    صلحي     شهري      يک          چهارراه فرمانداري خيابان ياسر نصوري              

هرمزگان پارسيان    رايي        شهري      دو            چهارراه فرمانداري خيابان ياسر نصوري              

هرمزگان پارسيان    رايي        شهري      دشتي       دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان پارسيان    رايي        شهري      کوشکنار  دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان پارسيان    صلحي     روستايي  روستاي بوچير        مستقر در ساختمان بسيج روستا             

هرمزگان پارسيان    صلحي     روستايي  روستاي زيارت       مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان پارسيان    صلحي     روستايي  روستاي عماني        مسجد دارالرحمه     

هرمزگان ابوموسي رايي        شهري      يک          مستقر در دادگاه ابوموسي      

هرمزگان بستک      رايي        شهري      يک          ميدان نماز بلوار عدالت پشت دادگستري               

هرمزگان بستک      صلحي     شهري      دو            ميدان نماز بلوار عدالت پشت دادگستري               

هرمزگان بستک      رايي        شهري      جناح        انتهاي بلوار امام خامنه اي     

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي هرنگ       خيابان اصلي جنب دفتر امام جمعه        

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي کوخرد       خيابان اصلي جنب دفتر دهياري            

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي فتويه         خيابان اصلي ميدان ملا نامي جنب مسجد جديد     

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي ده تل         خيابان اصلي مستقر در دفتر دهياري     

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي خلوص      جنب منزل عبدالعزيز فاتحي نژاد          

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي دهنگ        خيابان اصلي جنب اورژانس جاده اي    

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي کوهيچ       خيابان اصلي جنب دفتر دهياري            

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي رودبار       روبروي دبيرستان فرخي       

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي بست قلات ابتداي روستا مستقر در ساختمان هياري

هرمزگان بستک      صلحي     روستايي  روستاي چاه بنارد    مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي گوروي     روستاي گوروي منزل آقاي دوستي      

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي بلبل آباد     روستاي بلبل آباد منزل فرج محمودي فر              

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي اهون         روستاي اهون منزل ابراهيم مرادي زاده               

هرمزگان بشاگرد     صلحي     روستايي  روستاي علي آباد     روستاي علي آباد منزل علي محمدي         

استان       حوزه قضایی           نوع پرونده              نوع شعبه                نام شعبه   آدرس شعبه             

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      17           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس           

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      18           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس           

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      هشت       بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      نه             بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      10           بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      11           بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      12           بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      تخت        شهرتخت محله شهرک شهيد رجبي       

هرمزگان بندرعباس                رايي        شهري      قلعه قاضي               محوطه شرکت تعاوني دفتر شوراي حل اختلاف  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      19           ميدان ابوذر خيابان شريعتي جنوبي کوچه هتل پارس           

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      13           بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      14           بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      15           بلوار امام خميني چهارراه شهيد مطهري جنب بانک ملي     

هرمزگان فين           رايي        شهري      يک          جنب بخشداري قديم

هرمزگان فين           صلحي     شهري      دو            جنب بخشداري قديم

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      22           ساختمان دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس     

هرمزگان فين           صلحي     روستايي  روستاي قطب آباد   مسجد صاحب الزمان (عج)    

هرمزگان فين           صلحي     روستايي  روستاي چلو -گهره مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان فين           صلحي     روستايي  روستاي سرزه         جنب دفتر دهياري ، دفتر شووراي حل اختلاف    

هرمزگان فين           صلحي     روستايي  روستاي رضوان     جنب دفتر دهياري ، دفتر شوراي حل اختلاف      

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي شميل         جنب مسجد صاحب الزمان و درمانگاه شميل        

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي دهنو          پائين ساختمان دهياري           

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي تازيان پائين               ضلع جنوبي پاسگاه

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي تل گردو    منزل شخصي محمد دهقاني تل گردوئي   

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي گچين بالا   دهياري گچين بالا جنب پاسگاه              

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      ميدان تره بار           سه راهي ميناب سيرجان بندرعباس جنب مسجد ميدان تره بار دفتر شوراي حل اختلاف   

هرمزگان بندرعباس                صلحي     شهري      حمل و نقل برون شهري         پايانه باربري کاميون ها         

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي شهرک مرواريد        شهرک مرواريد بندرعباس جنب ساختمان حراست               

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي خونسرخ    مستقر در دفتر دهياري           

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي فارياب ايسين             محله فارياب جنب مسجد ابوذر ديوار بسيج دفتر شوراي حل اختلاف  

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي دشت امام   جنب نانوائي معلم دفتر شوراي حل اختلاف          

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي پشته ايسين                جنب مسجد صاحب الزمان مستقر در دفتر دهياري               

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي قلات بالا   جنب مسجد صاحب الزمان ساختمان دهياري         

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي قلات پائين مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي نانگ         جنب مدرسه شهيد ذاکري       

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي شهرو        پشت مدرسه رشادت شهرو مستقر در ساختمان دهياري        

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي جاماش و توابع          روستاي ماشکار -محله سرخنگي دفتر شوراي حل اختلاف 

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي پاتل بنوبند جنب دبستان شهداي مکه ساختمان دهياري           

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي پاتل ايسين منزل شخصي ايوب آزوغ     

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي باغو          جنب مخابرات ساختمان دهياري            

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي مغ احمدبالاوپايين      روستاي مغ احمد بالا دبيرستان خاتم الانبياء          

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي آب قلمو وآبزمينو      روستاي آبقلمو و آبزمينو دفتر شوراي حل اختلاف              

هرمزگان بندرعباس                صلحي     روستايي  روستاي کنارو         مستقر در ساختمان دهياري    

هرمزگان کيش         رايي        شهري      دو            ميدان صنائي خيابان صنائي جنب دادگستري        

هرمزگان کيش         رايي        شهري      سه           ميدان صنائي خيابان صنائي جنب دادگستري        

هرمزگان کيش         صلحي     شهري      شش         ميدان صنائي خيابان صنائي جنب دادگستري        

هرمزگان کيش         صلحي     شهري      پنج           ميدان صنائي خيابان صنائي جنب دادگستري        

هرمزگان بندرلنگه  رايي        شهري      يک          خيابان دارايي پشت ساختمان دادسرا      

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     شهري      دو            خيابان دارايي پشت ساختمان دادسرا      

هرمزگان بندرلنگه  رايي        شهري      سه           خيابان دارايي پشت ساختمان دادسرا      

استان       حوزه قضایی           نوع پرونده              نوع شعبه                نام شعبه   آدرس شعبه             

هرمزگان بندرلنگه  رايي        شهري      چهار        خيابان دارايي پشت ساختمان دادسرا      

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     شهري      پنج           خيابان دارايي پشت ساختمان دادسرا      

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي جزيره لاوان              مغازه استيجاري جنب شهرداري            

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي بندرمقام     منزل استيجاري      

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي مراغ          دفتر استيجاري جنب منزل شريف پيام  

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي بندرحسينه جنب دهياري و شرکت تعاوني صيادي دفتر شورا               

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي ارمک        جنب مسجد ابوبکر دفتر شورا               

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي مهرگان بالا               مسجد جامع مهرگان               

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي بندر بستانه                ساختمان استيجاري تعاوني روستايي     

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي بندر ديوان مستقر در دفتر دهياري جنب مسجد جامع              

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي بندرشناس  منزل استيجاري ناصر رجبي 

هرمزگان بندرلنگه  صلحي     روستايي  روستاي چاه مسلم    جاده اصلي مستقر در دفتر استيجاري شوراي اسلامي          

هرمزگان حاجي آباد                رايي        شهري      فارغان     دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان احمدي     رايي        شهري      سرگز احمدي           منزل رقيه صادقي  

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي آشکارا       خيابان امام روبروي شرکت تعاوني توليد             

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي طارم          مدرسه راهنمايي قديم             

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي سيروئيه    مدرسه راهنمايي سابق           

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي شاهرود     دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان احمدي     صلحي     روستايي  روستاي کوهشاه شمالي           روستاي باغ کنار منزل ابراهيم جهانگيري            

هرمزگان احمدي     صلحي     روستايي  روستاي کوهشاه جنوبي          احمدآباد منزل حاج عنايت ميرزاده         

هرمزگان احمدي     صلحي     روستايي  روستاي بانگود       بانگود جنب منزل چراغ ميرحسيني      

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي باغات        جنب پاسگاه مستقر در ساختمان دهياري

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي دهستان      جنب حسينيه دفتر شوراي حل اختلاف  

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي گيس          جنب مدرسه ابتدايي مستقر در ساختمان دهياري   

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي طاشکوئيه جنب منزل غلام اسدي دفتر شوراي حل اختلاف  

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي گنج            جنب مسجد             

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي سرچاهان   دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي معدنوئيه    جنب شرکت تعاوني منزل کاظم علي محمدي           

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي تذرج          روبروي مسجد امام حسين (ع) منزل رجبعلي شيخ زاده       

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي برآفتاب      جنب منزل محرم صبحي       

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي شميل         خيابان مسجد ابوالفضل روبروي مغازه حسن اميري            

هرمزگان احمدي     صلحي     روستايي  روستاي پوراحمدي دفتر شوراي حل اختلاف پوراحمدي     

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي سيرمند      دفتر شوراي حل اختلاف       

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     روستايي  روستاي جائين         جنب نانوائي روبروي دفتر مخابرات    

هرمزگان حاجي آباد                صلحي     شهري      ويژه زندانيان           مستر در زندان حاجي آباد      

هرمزگان خمير        رايي        شهري      يک          روبروي کميته امداد مجتمع شوراي حل اختلاف خمير        

هرمزگان خمير        صلحي     شهري      دو            روبروي کميته امداد مجتمع شوراي حل اختلاف خمير        

هرمزگان خمير        رايي        شهري      رويدر      خيابان امام جنب حوزه علميه روبروي بانک تجارت           

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي کهورستان خيابان امام جنب حوزه علميه روبروي بانک تجارت           

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي بندرپل       بندر پل شرقي روبروي مسجد جامع     

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي کشارعليا    جنب مجتمع آموزش غدير     

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي آرابي         جنب مسجد جامع    

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي لشتغان بالا جنب مسجد بلال     

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي لشتغان پائين              روبروي مسجد نور               

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي تهلو           جنب دفتر دهياري  

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي نيمه کار    جنب دفتر دهياري  

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي رودبار       جنب پاسگاه بسيج   

هرمزگان خمير        صلحي     روستايي  روستاي گوين         جنب مدرسه آزادگان مستقر در ساختمان دهياري  

هرمزگان رودان      رايي        شهري      يک          بلوار امام پشت ساختمان شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف           

هرمزگان رودان      رايي        شهري      دو            بلوار امام پشت ساختمان شهرداري مجتمع شوراي حل اختلاف